Chính sách giao hàng

Về địa điểm giao hàng, thời hạn giao hàng, chi phí phát sinh khi giao hàng thì , loại hình giao hàng sẽ được thống nhất giữa 2 bên trước khi thực hiện việc giao hàng